Itsas Memoria

Itsas Memoria – Basque Country Maritime Studies Journal - nº 3 Fishing in the Basque Country

Untzi Museoa-Naval Museum, Donostia-San Sebastián, 2000

About Itsas Memoria

"Itsas Memoria – Basque Country Maritime Studies Journal” seeks to publish maritime studies relating to the Basque coastline.